1. Kişisel Verilerin Korunması

Afganistan Hazaraları Kültür Ve Dayanışma Derneği olarak üyelerimizin, gönüllülerimizin ve bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bizimle paylaşmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için Dernek içinde gerekli bütün tedbirler alınmış olup, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile güvence altına alınan haklara riayet etmekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, AHCSA ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

2.1. AHCSA’nın üniversiteler, kamusal alanlar ve diğer ortamlarda açmış olduğu stantlarda kurulan iletişim,

2.2. AHCSA resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapmış olduğunuz başvurular,

2.3. Tarafınızca doldurulan gönüllü adayı bilgi formu ve/veya gönüllü taahhütnamesi

3.Kişisel Verileriniz işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

3.1. Açık rızanızın bulunması,

3.2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

3.3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri  işlenmesi,

3.4. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

3.5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

3.6. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için                         zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz bakımından işlemeye ilişkin hukuki sebep, açık rızanızın mevcut olmasıdır. Dernek tarafından Kanun ile diğer mevzuata uygun olarak saklanan özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki sebeplerin ortaya çıkması halinde re’sen ya da veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir:

  1. Özel nitelikli kişisel veri saklama faaliyetinin veri sahibinin açık rızasına dayandığı hallerde açık rızanın geri alınmış olması
  2. Özel nitelikli kişisel verilerin saklanma amacının gerçekleşmiş, imkansızlaşmış ya da diğer herhangi bir yolla ortadan kalkmış olması
  3. Özel nitelikli kişisel verilerin saklanmasına dayanak teşkil eden mevzuat hükümlerinin değişmesi ya da yürürlükten kalkması
  4. Kanun’un 6. maddesinde yer alan işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkmış olması
  5. Veri sahibinin Derneğe usulüne uygun olarak ilettiği özel nitelikli kişisel verilerinin imhasına ilişkin talebinin Dernek tarafından haklı görülmesi ve olumlu sonuçlandırılması