بیانیه

بیا نیه انجمن هزاره های مقیم تر کیه و اتحادیه محصلین هزاره  مقیم ترکیه در قبال حمله کو چیها به بهسود و نا هور (daha&helliip;)

Devamını Oku