HABERHAZARALARفعالیت هاهزاره ها

کتاب هزاره ها، اثری از پرفسور دکتر نسلیحان دوراک در ترکیه به چاپ رسید

HAZARALAR/هزاره ها

کتاب هزاره ها، اثری از محترمه پرفسور دکتر نسلیحان دوراک در ترکیه به چاپ رسید
نویسنده این کتاب محترمه پروفسور دکتر نسلیحان دوراک استاد دانشگاه “اینونو” مقیم ترکیه میباشد

ایشان بیش از سی سال در مورد هزاره ها تحقیق نموده و مقالات مختلف در مورد هزاره ها به چاپ رسانیده است. استاد نسلیحان نتیجه زحمات و تحقیقات سی ساله خویش را در قالب یک اثر ارزشمند به چاپ رسانیده تا روشنگر تاریخ گذشته هزاره ها باشد. از تلاش ها و زحمات محترمه پروفسور دکتر نسلیحان دوراک تشکر و قدردانی دانی میکنیم
نوت: در مورد ترجمه فارسی و انگلیسی این اثر نیز به زودی برنامه ریزی خواهد شد و به زبان های یاد شده نیز به نشر خواهد رسید