آموزشفعالیت ها

اعلامیه جدید وزارت معارف (آموزش و پرورش) ترکیه در مورد امتحانات صنف های 11,10,9 و 12