DUYURULARFAALİYETLERHABER

اطلاعیه جدید وزارت داخله کشور ترکیه

نظر به اعلامیه جدید وزارت داخله کشور ترکیه, بخاطر مقابله و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سر از روز جمعه تاریخ 04/۰9/۲۰۲۰ مراسم های عروسی در شهر/قریه جات, شب حنا بندان (شب خینه)، سنت(ختنه) و نامزدی در 81 شهر ترکیه ممنوع اعلام شده است. مراسم عروسی به شکل نکاه و یا مراسم نکاه را تحت نظارت یکی از مامورین دولت فقط با اشتراک,
اقارب درجه اول و درجه دوم داماد و عروس میتوان در مدت یک ساعت برگزار کرد, اشتراک نمودن افرادی که بالای 65 ویا پائین 15 سال سن دارند در این مراسم ها ممنوع خواهد شد.
در اعلامیه چند روز قبل وزارت داخله کشور ترکیه این ممنوعیت فقط برای 14 شهر تعیین شده بود ولی سر از روز جمعه در سرتاسر ترکیه این اعلامیه عملی خواهد شد. دلیل این تصمیمجلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کوید_19) میباشد که در روز های اخیر شیوع آن در ترکیه شدت گرفته است.
کسانی که از این امر سرکشی نموده و به آن عمل نکند با مجازات معینه روبرو خواهند شد.
منبع: سایت وزارت داخله کشور ترکیه