آموزشاخبار

آخرین آمار ویروس کرونا (کوید-19) در ترکیه

آخرین آمار ویروس کرونا (کوید-19) در ترکیه:
تعداد مجموع آزمایش : 5.202.370
تعداد مجموع مبتلایان : 239.622
تعداد مجموع فوتی : 5.829
تعداد مجموع بهبودیافتگان : 222.656
آمار ویروس کرونا (کوید-19) روز شنبه تاریخ 08/08/2020 :
تعداد آزمایش: 63.842
تعداد مبتلایان: 1.172
تعداد فوتی : 16
تعداد بهبودیافتگان: 1.082
                                                                                                                                                              منبع : وزارت صحت ترکیه