اخبارفعالیت ها

معلومات درباره باره منع تردد

روز شنبه تاریخ 20/06/2020 به دلیل امتحان ورودی لیسه (دبیرستان) از ساعت 9 صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر به غیر از موارد استثنایی در 81 ولایت (استان) ترکیه منع تردد میباشد. همچنان در تاریخ 27/06/2020 (شنبه) و 28/06/2020 (یکشنبه) به دلیل امتحان ورود به موسسه های تحصیلات عالی به غیر از موارد استثنایی در 81 ولایت (استان) ترکیه منع تردد میباشد
نوت : افرادیکه قبلا برای مسافرت بلیط گرفته اند از موارد استثنایی بوده و شامل این منع تردد نمیباشد