اخبارفعالیت ها

دیدار هیئت مدیره انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان-ترکیه از شفاخانه آموزشی و تحقیقی قانونی در کمپوس نمونه

ملاقات با دستیاران رئیس شفاخانه آموزشی و تحقیقی قانونی در کمپوس نمونه توسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه. در این دیدار دکتر رجایی گینچ و دکتر جان ارتان آرگن حضور داشتند. در این دیدار روی مشکلات صحی مهاجرین صحبت شده, ایشان گفتند در چهار چوکات قانون هرگونه همکاری با مهاجرین صورت خواهد گرفت, همچنان از همکاری انجمن خصوصا در قسمت ترجمانی تشکر کردند. در آخر ماسک‌های طبی و صابون طبیعی که توسط رضاکاران در مرکز انجمن تولید شده است توسط هیئت رهبری انجمن برای ایشان هدیه شد