اخبار

انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه در آینده نزدیک، تصمیم راه اندازی تلویزیون از طریق آنلاین را دارد

.قرار است انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه تلویزیون آنلاین را در آینده نزدیک راه اندازی نماید

.اعضای برد مشورتی این انجمن، طی نشست ویدیویی با اتفاق آرا جهت راه اندازی تلویزیون آنلاین توافق کردند

این نشست جمعه شب مورخ 24/ 4/ 2020 از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید. در محمد صالحی، رییس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه، آقای محمد جمعه جویا، عبدالغفور سرشار، عبدالله ساحل، آقای علی زاده، هدایت شهرستانی، غلام حیدر کریمی، آقای بهزاد و عباس غزنوی در این نشست اشتراک نمودند. برگزار کننده گان این نشست، با توجه به نیازمندی های موجود، انعکاس رویداد های علمی، فرهنگی و اجتماعی را در ترکیه یک نیاز مبرم و بنیادی عنوان کردند. تمام اعضای برد مشورتی انجمن فرهنگی روی یک مرکز نشراتی آنلاین، توافق و تاکید نمودند. در محمد صالحی، هدف از راه اندازی تلویزیون آنلاین را آگاهی دهی در راستای تنویر افکار عامه و انعکاس رویدادهای مهم مهاجرین و اخبار داخل و خارج از کشور عنوان کرد. آقای صالحی ضمن سپاس گزاری از اعضای برد مشورتی انجمن فرهنگی، اعلام همکاری اعضا را امیدوار کننده خوانده و ابرازی امید وا ری کرد که این تلویزیون بتواند انعکاس دهنده ی آرمان های مردم ما در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رشد رویداد های علمی و فرهنگی در بیرون از مرز های کشور باشد
بر بنیاد گفته های برد مشورتی انجمن، کار های مقدماتی تلویزیون آنلاین آغازشده و قرار است پس از چند ماه نشرات آزمایشی، نشرات رسمی آن در بخش خبر و تولید،در آینده نزدیک رسما آغاز گردد. با آغاز نشرات رسمی این مرکز نشراتی، این تلویزیون، نخستین پایگاه نشراتی رسمی هزاره ها در کشور ترکیه خواهد بود