اخبارفعالیت ها

افتتاحیه صالون جلسه ٬مسمی به اسم استاد عبدالعلی مزاری در شهر ترابزون ترکیه

.انجمن فرهنگی وهمبستگی هزاره های ترکیه  ازافتتاح صالون کنفرانس رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری خبرداد
افتتاح این صالون با حضور استاد عباس دلجو مورخ مشهورکشور، داکترآصف مبلغ ، داکتر رضا محبی، عباس غزنوی ژورنالیست ومحقق، دورمحمد صالحی رییس انجمن فرهنگی وهمبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه، اعضای انجمن و شماری از نخبه گان فرهنگی افتتاح گردید

.استاد عباس دلجو افتتاح صالون رهبر شهید را گام مهم در راستای گسترش و تکثیر اندیشه های بلند استاد مزاری مهم و سازنده عنوان کرد
.دورمحمد صالحی دراین مراسم گفت پس از این صالون بعنوان مرکز انعکاس اندیشه های استاد مزاری در راستای تحقق عدالت، وحدت، همپزیری و فعالیت های علمی وفرهنگی به بهترین شکل ممکن استفاده خواهد شد
.شمار دیگری از اشتراک کننده گان دراین افتتاحیه، این مراسم را ارزنده عنوان کرده و تکثیر اندیشه های رهبرشهید را یک گام مثبت و سازنده در راستای تحقق عدالت اجتماعی عنوان کردند
.شماری از فرهنگیان ونخبگان علمی و فرهنگی نیزاستاد مزاری و اندیشه های آن رهبر شهید را افتخار بزرگ و تکثیر افکار مزاری را تا تحقق آرمان های بزرگ آن پیر پشمینه پوش یک امر مهم والزامی عنوان کردند
رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری به عنوان شخصیت برجسته ی سیاسی، رهبرعدالت خواه و نماد وحدت ملی  نه تنها در افغانستان  بلکه در بیرون از مرزهای کشورنیز از جایگاه ویژه ای نزد عدالت خواهان و وحدت طلبان برخورداراست.