فراخوان مقاله

انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان ـ ترکیه فراخوان مقاله!  در طول تاریخ، عدالت و برابری خواست دیرین جوامع بشری بوده است. اساس همزیستی مسالمت آمیز در می

Devamını Oku