فعالیت ها

از دنبوره تا کمانچه حکایت یک مهاجرت

در ادامه فعالیت های انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه امروز جمعه 28.06.2019 همراه بیست تن از اعضای انجمن و هفت کودک به هدف دیدار از شهرهای آنکارا, بورسا و چناکاله از شهر ترابزون حرکت کردیم. دیدار از آنیت کابیر, حاجی بایرام ولی در انکارا, زیارت ارتوغلور غازی در سوئوت, دیدار از ارحان غازی و عثمان غازی در بورسا و دیدار از شهدای چناکاله در چناکاله بخشی از پروژه انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه تحت عنوان” از هندوکوش تا زیگانا, از دنبوره تا کمانچه حکایت یک مهاجرت” بود که از طرف انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه به حمایت وزارت داخله بود که به خوبی انجام شد و فعلا د راه بازگشت به شهر ترابزون میباشیم