اخبار

برای دوصد خانوار از مهاجرین پاکت های مواد خوراکی تقسیم

Derneğimiz Trabzon’da bulunan 200 sığınmacı aileye hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile mübarek ramazan ayında kumanya ulaştırmıştır. Allah bu hayır işinde maddi manevi destek olan tüm kardeşlerimizden razi olsun.

انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه به لطف پروردگار و با همکاری خیرین شهر طرابزون برای دوصد خانوار از مهاجرین پاکت های مواد خوراکی تقسیم نمود. از همه عزیزانی که مادی و یا معنوی در این امر خیر ما را یاری کردند سپاسگزاریم.

13401332_10208330327570291_1760358413_n 13401405_10208330327730295_1840338814_n 13413820_10208330327850298_1095663000_n 13413874_10208330327650293_1805666272_n 13414551_10208330327490289_378498425_n 13434146_10208330327530290_653756667_n 13444314_10208330327410287_1489097233_n 13444334_10208330328290309_881762417_n 13444365_10208330327930300_1204654052_n 13444488_10208330327690294_1418617847_n