هجرت تلخ و نوروز شیرین عنوانی برنامهای بود که به ابتکار انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه و مهاجرین و محصلین افغانستانی مقیم شهر طرابزون برگزار شد

هجرت تلخ و نوروز شیرین عنوانی برنامهای بود که به ابتکار انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه و مهاجرین و محصلین افغانستانی مقیم شهر طرابزون برگزار شد. ای

Devamını Oku