اخبارفعالیت ها

بیانیه انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه

بیانیه انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه

 

 

Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik ve Toplum üzerine Millennium Forum Bildirgesi